algemene voorwaarden

Elke gebruiker die toegang neemt tot deze website verklaart zich akkoord met deze algemene voorwaarden. Als gebruiker verklaart men eveneens gerechtigd te zijn om zich te verbinden aan deze Algemene verkoopsvoorwaarden, of deze verbintenis aan te gaan onder toezicht en met toestemming van een gerechtigd persoon.

Op verzoek sturen we je een papieren exemplaar van de voorwaarden op via de post.

Indien je niet akkoord gaat met deze voorwaarden, raden we je aan geen gebruik meer te maken van deze website.

Belangrijke voorwaarden bij tAK zijn:

Jij bent heel bijzonder voor ons en we doen er alles aan om jou een mooie koopervaring te garanderen. Service bieden is dan ook een passie. Veganisme is ons stokpaardje, onze missie en grootste kennis.

tAK verbindt er zich toe alle mogelijke inspanningen te leveren om de goederen op juiste, duidelijke en volledige wijze te beschrijven en voor te stellen.

1. Verkoper

Eenmanszaak tAK | a plant-based lifestyle heeft haar maatschappelijke zetel te Pottelberg 143, 8510 Marke (Kortrijk), België en is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer 0894.593.188. Het BTW nummer is BE 0894.593.188. (hierna genoemd de “Verkoper”)

Bel me: +32 (0)497 244 844

Schrijf me: hello@t-a-k.be

Volg me: FacebookInstagramPinterest

2. Toepassing

Elke bestelling geldt als aanvaarding, door de Koper, van onze algemene voorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst, met uitsluiting van alle andere algemene of bijzondere voorwaarden uitgaande van de Koper, behoudens uitdrukkelijk schriftelijk andersluidend beding.

3. Prijzen, belasting, verpakkings- en verzendingskosten

Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro en zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten.

Behoudens andersluidend beding omvatten onze prijzen niet het transport en de levering van de goederen bij de Koper. De kosten van transport en levering worden afzonderlijk vermeld.

De prijs vermeld in de email ter bevestiging van een bestelling is de prijs verschuldigd door de Koper. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.

tAK behoudt zich het recht om de prijs van een product te wijzigen op elk moment maar de producten worden steeds gefactureerd op basis van de geldende tarieven op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst.

4. Levering

Producten worden enkel geleverd in de landen waarvoor de website de levering toestaat. De levering van producten zal in de mate van het mogelijke gebeuren binnen het tijdstip dat in de individuele orderbevestiging is doorgegeven.
Foutieve doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de Koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.

De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de Koper, behoudens in geval van opzettelijke vertraging.
Wij hebben het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten. 

tAK kan niet verantwoordelijk geacht worden voor de beschadiging, diefstal of het verlies van goederen tijdens de verzending door een transportdienst. Wij doen er alles aan om de goederen zo goed en veilig mogelijk te verpakken. Indien de door ons geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd, niet overeenstemmen met de artikelen die op de leveringsbon vermeld staan of niet overeenkomen met de artikelen die je had besteld, moet je dit zo snel mogelijk en zeker binnen de 5 dagen melden en de artikelen naar ons terug sturen binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst.

De eventuele kosten, belastingen, douane- en invoerrechten alsmede de vormvereisten die verbonden zijn aan leveringen buiten België vallen volledig ten laste van de Koper. tAK is op generlei wijze aansprakelijk voor de gevolgen van de niet-naleving van bepaalde betalings-, belastings- en / of aangifteverplichtingen die verbonden zijn aan leveringen buiten België.

5. Bestellen

We beschrijven altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat we je verkopen en hoe het bestelproces zal verlopen.  De beschrijving is in elk geval voldoende gedetailleerd om je een goede beoordeling te laten maken. Als we gebruik maken van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden goederen en/of diensten. Vergissen is echter menselijk en als we ons overduidelijk vergist hebben, zijn we niet verplicht om je alsnog te leveren.

Je bestelling is compleet en de overeenkomst tussen ons is definitief zodra we je bestelling bevestigen per mail en zodra we voor je betalingstransactie met krediet- of debetkaarten de goedkeuring door de uitgever van de kaart ontvangen hebben.

We aanvaarden Paypal, Visa, MasterCard, Maestro, Bancontact en overschrijving. Indien de uitgever van je kaart weigert om in te stemmen met je betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van uw bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.

Om een product aan te kopen, voeg je het product toe aan je winkelmandje. Nadien geef je je contactgegevens en facturatiegegevens in. Vervolgens kies je je wijze van levering: [geef hier de opsomming van de mogelijke wijzen van levering zoals opsturen naar een bepaald adres, afhalen in een winkel,…]. In de laatste stap krijg je een overzichtspagina, aanvaard je onze algemene voorwaarden en bevestig je je betaling door het indrukken van de bestelknop met als bijschrift “bestelling met betalingsverplichting”. Als je deze stappen hebt doorlopen, is je aankoop definitief.

Voedingswaren:

De uiterste consumptiedatum ‘te gebruiken tot’ heeft te maken met de veiligheid van het product. Die wordt aangebracht op zeer bederfelijke levensmiddelen. Wij verzenden deze producten nog ten laatste 2 weken voor vervaldatum. Eens de datum verstreken mogen ze niet meer geconsumeerd worden omdat dat mogelijk gezondheidsrisico’s met zich mee kan brengen.

Een tweede soort is de datum van de minimale houdbaarheid. Dit wordt omschreven als ‘ten minste houdbaar tot’ en  ‘ten minste houdbaar tot einde’ heeft vooral te maken met de kwaliteit van het product. Tot die datum waarborgt de producent een veilig en kwalitatief product. Daarna vervalt die kwaliteitsgarantie, maar dat betekent niet dat er een gevaar is voor de volksgezondheid. Zulke producten mogen in principe nog verkocht worden na die datum.

Het is voor ons een hele klus om alle vervaldata in de gaten te houden en vervallen producten op tijd uit de webshop te halen. Een fout is dan ook snel gemaakt. Wij zullen jullie uiteraard verwittigen, moesten wij een vervallen product opmerken dat reeds besteld is. Het bedrag zal dan teruggestort worden van het aangekochte product.

6. Betaling

Betalingen op onze webshop worden uitgevoerd via Betalingssysteem Mollie. Online betalen kan met Paypal, Bancontact, Maestro, Visa of Masterkaart of via overschrijving.

Bij betaling per overschrijving wordt het rekeningnummer en het te betalen bedrag meegedeeld in de email ter bevestiging van de bestelling. In geval de Koper opteert voor betaling via bankoverschrijving, is het door de Koper verschuldigde bedrag betaalbaar binnen een termijn van zeven (7) kalenderdagen na het plaatsen van de bestelling. De bestelling wordt hoe dan ook pas verzonden vanaf het ogenblik dat tAK de betaling heeft ontvangen op haar zichtrekening.

Indien de Koper in gebreke blijft binnen voormelde termijn van zeven (7) kalenderdagen de verschuldigde prijs integraal te voldoen, vervalt de verkoopovereenkomst. Het eventuele reeds betaalde bedrag wordt zo snel mogelijk teruggestort door tAK aan de Koper.

Alle bestellingen worden verstuurd van zodra het verschuldigde bedrag is overgeschreven op de rekening van tAK.

De transacties gebeuren op deze manier dus via een beveiligd betalingsportaal beheerd door Mollie. Jouw persoonsgegevens zijn op geen enkel ogenblik toegankelijk voor werknemers van deze site. Ze worden noch geregistreerd noch bewaard door tAK | a plant-based lifestyle

Eventuele onjuistheden in de facturatie dienen door de klant direct aan hello(at)t-a-k.be gemeld te worden, zodat we dit kunnen corrigeren.

7. Eigendomsvoorbehoud

Tot op het ogenblik van integrale betaling door de Koper, blijven de aan de Koper geleverde goederen eigendom van tAK. Bij niet betaling behouden wij ons het recht voor de goederen terug te nemen, van rechtswege en op kosten van de Koper.

Intellectuele Eigendom:

Geen enkel inhoud of foto’s van onze site mag gekopieerd of gebruikt worden zonder onze uitdrukkelijke toestemming.

Onder inhoud verstaan we alle teksten, notities, artikels, tekeningen, foto’s, video’s, audio en ideeën. Ze worden beschermd door het auteursrecht, softwarerecht, data en bankrecht, tekeningen-en modellenrecht en andere toepasselijke eigendomsrechten.

Het auteursrecht, het softwarerecht en het databankrecht beschermen het technische karakter van de website.

Het toepasselijke handelsnamenrecht of merkenrecht beschermt iedere handelsnaam die wij gebruiken op onze website.

Als gebruiker heb je maar een beperkt recht van toegang en gebruik van onze website. Je kan er enkel in een persoonlijk, niet-commercieel kader gebruik van maken.

8. Herroepingsrecht

De Koper kan, binnen 30 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van een product, de aankoop van een product annuleren zonder opgave van een motief of zonder betaling van een boete. In dit geval vragen wij u ons onmiddellijk na levering het retoursformulier in te vullen en de producten terug te sturen binnen de 30 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Dit kan enkel indien het product niet is gebruikt en de verpakking onbeschadigd en ongeopend is. De verzendkosten en het risico van het terugsturen van een product zijn ten laste van de klant. Bij annulering betaalt tAK binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst van de ongeopende, ongeschonden, teruggestuurde producten de aankoopprijs naar de klant terug.

Voor voedingsmiddelen, verzorgingsproducten en cosmetica geldt het herroepingsrecht niet en dit om volgende redenen:

  • Het betreft levering van goederen die een beperkte houdbaarheid hebben,
  • Levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om de gezondheid van de consument te beschermen, en omwille van hygiëne.

Bij sommige producten en/of diensten is het niet mogelijk om af te zien van de aankoop:

  • Afgeprijsde producten en soldenproducten

9. Garantie en klachten

We hopen natuurlijk steeds dat al onze klanten 100% tevreden zijn. Als je toch klachten zou hebben over onze diensten, kan je ons contacteren via hello(at)t-a-k.be. We doen er alles aan om je klacht binnen de 7 dagen te behandelen.

Zoals vermeld in deze algemene voorwaarden, is de Koper ertoe gehouden tAK te verwittigen wanneer de goederen gebreken vertonen via hello(at)t-a-k.be en voorzien van de nodige beschrijving en foto’s van de gebreken, en zulks binnen de 5 kalenderdagen volgend op de levering bij de Koper. tAK verbindt er zich toe, binnen redelijke termijn, de gebreken te verhelpen, conform de verplichtingen die haar krachtens de van toepassing zijnde Belgische wetgeving worden opgelegd.

De Koper kan zijn klachten eveneens schriftelijk richten aan de vestiging van tAK, te Marke, Pottelberg 143.

Toepasselijk recht:

Onze algemene voorwaarden worden beheerd in overeenstemming met Belgische Wetgeving. Geschillen vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Kortrijk of de Vrederechter van Kortrijk.

Als de werking van één of meerdere bepalingen van onze algemene voorwaarden in gedrang komen, zal het geen gevolg hebben op de geldigheid van de overige punten in deze overeenkomst.

Als er een geschil ontstaat voortvloeiend uit onze samenwerkingsovereenkomst of daarop voortbouwende overeenkomsten proberen we dat in eerste instantie met onpartijdige bemiddeling op te lossen.

Voor geschillen kan je ook terecht op het ODR-platform (Online Dispute Resolution).

10. Beschikbaarheid van goederen en voorraad

De goederen worden door tAK slechts aangeboden op de Webshop zolang de voorraad strekt.

Indien na het afsluiten van de bestelling zou blijken dat de door de Koper aangekochte goederen niet langer in voorraad zijn, verbindt tAK zich er toe binnen een termijn van vijftien (15) kalenderdagen de Koper hiervan in kennis te stellen en een creditnota uit te sturen aan de Koper, waarmee de bestelling wordt geannuleerd.

De Koper verbindt er zich toe zijn rekeningnummer na voormelde kennisgeving onverwijld aan tAK over te maken, zodat tAK de door de Koper in voorkomend geval betaalde gelden binnen een termijn van vijftien (15) kalenderdagen, na bericht vanwege de Koper, aan de Koper kan terugstorten. tAK kan op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld indien de Koper zou nalaten het rekeningnummer zoals voormeld aan tAK over te maken.

De Koper doet onherroepelijk afstand van elke recht en elke aanspraak op schadevergoeding die zou voortvloeien uit de ontbinding van de verkoopovereenkomst ten gevolge van de uitputting van de voorraad. 

11. Privacy

Door te bestellen op de internet site van tAK, staat de Koper uitdrukkelijk toe over te gaan tot de verwerking en het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen, het opvolgen van de solvabiliteit, marketing en reclame.

De verwerking voor marketingdoeleinden en de geïndividualiseerde reclame gebeurt enkel indien de klant zich hiertoe uitdrukkelijk akkoord heeft verklaard tijdens het orderproces. tAK zal de gegevens niet mogen overmaken aan derden.

De Koper heeft voor alle gegevens het recht op inzage en verbetering. De Koper heeft ten allen tijde het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking voor direct marketing doeleinden. Voor meer informatie wordt de Koper uitgenodigd zich te wenden tot het openbaar register bijgehouden door de Commissie voor Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer te Brussel.

De Koper heeft het recht tot inzage van de gegevens die op hem/haar betrekking hebben en kan de rechtzetting of het schrappen ervan vragen door een e-mail te versturen aan hello(at)t-a-k.be

Het uitgebreide privacybeleid is van toepassing.

12. Aansprakelijkheid

Eventuele storingen van, onderbrekingen van of fouten op de website en de webshop doen noch in hoofde van de Gebruiker, noch in hoofde van derden enig recht op schadevergoeding ontstaan. Zo is tAK niet aansprakelijk voor eventuele overdracht van virussen of malware via de website of de webshop.

13. Overmacht

Wij zijn niet aansprakelijk voor vertragingen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle. Hieronder valt productieonderbrekingen, werkkrachten, transportvertragingen, stakingen, werkonderbrekingen, die zowel onszelf als onze leveranciers kunnen raken, ook al zijn deze voorzienbaar.

14. Waarborg

Onze waarborg beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg ingeval van consumentenkoop, beiden voorzien in het Burgerlijk Wetboek. Wij staan enkel in voor schade die het gevolg is van opzet of grove fout. Wij zijn niet aansprakelijk voor algemene of bijzondere onrechtstreekse schade, van welke aard ook, door de Koper geleden.

15. Bewijs

Alle Partijen aanvaarden binnen het kader van hun relaties het elektronisch bewijs (bijvoorbeeld : e-mail, backups, …).

16. Tot slot

Wij hebben het recht om de Verkoopvoorwaarden aan te passen. Eventuele wijzigingen in de verkoopsvoorwaarden zullen slechts van toepassing zijn op bestellingen die op of na de datum van wijziging worden geplaatst.

Laatste wijziging 30/11/2022